Technologie

Ł±czenie chemiczne (Cross-laid, Parallel, Random) odnosi się do stosowania ciekłego czynnika wi±ż±cego. Jako spoiwa powszechnie stosowane s± guma, żywica naturalna, skrobia, klej, tworzywa sztuczne. Spoiwo może być stosowane przez:

  • powlekanie emulsj±
  • ł±czenie termiczne przez zastosowanie tworzyw sztucznych w postaci proszku
  • za pomoc± rozpuszczalników
  • za pomoc± włókien ł±cz±cych

Ł±czenie termiczne (cieplne) odnosi się do wykorzystania termoplastycznych własno¶ci niektórych włókien syntetycznych. Przy tworzeniu wi±zań przepuszcza się włókna o niskiej temperaturze topnienia przez piece lub rozgrzane rolki co w efekcie daje poł±czenie na całej powierzchni. Włókna można ł±czyć również punktowo.

Ł±czenie mechaniczne odnosi się do wzmocnienia runa poprzez tarcie między włóknami w skutek czego dochodzi do fizycznego spl±tania włókien. Do tego rodzaju ł±czenie używane s± dysze powietrzne lub wodne. Można również użyć sposobu igłowania mechanicznego.